توصیه به مصرف کنندگان

تفاوت در قیمت به نوع برنج،منطقه کشت شده، سلیقه کشاورز ، نوع بوجاری وحتی کارخانه ای که عهده دار خشک کردن و سفید کردن برنج می باشد وابسته است.