شماره حساب

ارسال وجه از طریق کارت به کارت یا واریز به حساب از طریق حساب های زیر:

بانک ملی

به نام : پژمان بخشی

شماره حساب:

۰۲۲۰۱۷۶۳۲۵۰۰۸

شماره کارت۶۰۳۷۹۹۷۲۴۰۰۴۵۵۰۱