نحوه نگه داری برنج

نحوه نگه داری برنج

برنج باید در جای خشک انبار شود،گرما ی عادی تابستان به برنج صدمه نمی زند ولی رطوبت ان را خراب می کند پس محل انبار کردن برنج باید دور از هرگونه اب و رطوبت باشد و هوا جریان داشته باشد. روی کیسه ی برنج را با پارچه بپوشانید تا هم بخار اب از ان خارج […]

برنج رادر گونی متقال یا کنفی ودور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید. برنج رادر جای مرطوب قرار ندهید تا ازخراب شدن ان جلوگیری شود. تاحدامکان ازریختن نمک برای نگهداری برنج استفاده نکنید،زیراباعث پوک شدن ان وپایین امدن مرغوبیت برنج می شود.