متفرقه

۱- پرداخت وجه نقد بعد از تحویل جنس ۲- پرداخت توسط دستگاه کارت خوان در محل بعداز تحویل جنس ۳- پرداخت کارت به کارت به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۲۴۰۰۴۵۵۰۱پژمان بخشی ، بانک ملی شعبه مولوی