آرشیو برچسب ها : چربی

ازتیره گندمیان جزء دسته غلات ،گلهای ان دارای ۶ پرجم است و طول بوته ان به ۱ الی ۱/۵ مترمی رسد ، ساقه ان مانند ساقه گندم بند بند است ، برنج در موقع گل کردن و تشکیل دانه نسبت به سرما حساس است ، بنا براین نباتی است که در نواحی گرم و مرطوب […]