آرشیو برچسب ها : گونی متقال

برنج رادر گونی متقال یا کنفی ودور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید. برنج رادر جای مرطوب قرار ندهید تا ازخراب شدن ان جلوگیری شود. تاحدامکان ازریختن نمک برای نگهداری برنج استفاده نکنید،زیراباعث پوک شدن ان وپایین امدن مرغوبیت برنج می شود.