مدت تحویل

درشهر تهران ۴۸ساعت کاری پس ازثبت سفارش وتماس باشرکت کالا تحویل داده میشود و در سایرشهرها بسته به بعد مسافت تا۴ روز کاری کالا تحویل داده میشود.