نحوه پرداخت

۱- پرداخت وجه نقد بعد از تحویل جنس

۲- پرداخت توسط دستگاه کارت خوان در محل بعداز تحویل جنس

۳- پرداخت کارت به کارت به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۷۴۳۰۶۰۴۴۸بنام پژمان بخشی ، بانک ملی شعبه
مولوی

۴ – پرداخت ان لاین توسط درگاه بانکی